ឧទ្ទេសនាមអំពីក្រុមហ៊ុន

TRANSNOMICS គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនច្រើនសេវា ផ្គត់ផ្គង់បណ្តាជម្រើសក្នុងទូទាំងប្រទេស ឆ្ពោះ ទៅឆ្លើយតបនូវបណ្តាសេចក្តីត្រូវការ និងបណ្តាសំណូមពរដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ចូរលោកអ្នកមេត្តា ឱ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ ទោះបីជាពេលវេលាណា ទីកន្លែងណា គឺយើងខ្ញុំនឹងមានវត្តមានដើម្បីទទួលទំនិញរបស់លោក អ្នកទៀងម៉ោងកំណត់។ យើងខ្ញុំមិនមែនតែបំរើការដោយឆាប់រហ័ស ដែលនៅតែបញ្ជាក់កំណត់ច្បាស់ពេលវាលា ទៀតផង។ ចេះតែផ្តល់យោបល់ពិគ្រោះសម្រាប់ឱ្យអ្វីដែលលោកអ្នកមាន ហើយនាពេលលោកអ្នកត្រូវការ នោះគឺយើងខ្ញុំនឹងរកបានដំណោះស្រាយដែរ។

យើងខ្ញុំដឹងថា លោកអ្នកមានបណ្តាជម្រើសក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន និងបន្ទុកក្នុងឃ្លាំង។ ហេតុ ដូច្នេះ TRANSNOMICS សូមសន្យាថា នឹងធ្វើឱ្យលើសលុបបណ្តាស្តង់តាដែលលោកអ្នកចង់បានពីក្រុមហ៊ុន ដឹកជញ្ជូននិងបន្ទុកក្នុងឃ្លាំងមួយ។ យើងខ្ញុំមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ដែលជាជួរអ្នកជំនាញការ ប្រកបដោយ គោលបំណងរួម បំពេញការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។