ឃ្លាំង

យើងមានប្រតិបត្តិការមានភាពខុសគ្នាដ៏ធំទូលាយមួយនៃប្រភេទឃ្លាំងឧទាហរណ៍ខ្ពស់ច្រកដាក់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញនិងឃ្លាំងម៉ូដប្លុកឬ។ យើងប្រើទំហំផ្ទុកនេះភាពបត់បែនសម្រាប់ប្រភេទនៃគោលបំណងពីការផ្ទុកបណ្តោះអាសន្ននិងចតលើឈើឆ្កាងដើម្បីបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនមួយ។ យើងក៏មានផ្តល់នូវសេវាកម្មបន្ថែមទៀតនៅលើការស្នើរសុំ។

សេវាកម្មបទដ្ឋាន + +

+ ការរកទុក

+ ទទួលនិង deconsolidating

+ ការពង្រឹងនិងការចែកចាយ

តម្លៃបន្ថែមសេវា ++

ចត ++ កាកបាទ

++ ខណៈតម្រូវការឃ្លាំងកាត់ដេរ

++ វេចខ្ចប់