រថយន្តដឹកទំនិញ

ដោយមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដ៏រឹងមាំនិងមានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្អទាំងនៅក្នុងការបង់ប្រាក់និងភាគយើងបានទទួលការគាំទ្រពី truckers កេរ្តិ៍ឈ្មោះនានា។ កម្មវិធីបញ្ជាដែលមានការអប់រំល្អនិងអាចជឿទុកចិត្តបានគឺមានសេវារថយន្តដឹកជញ្ជូនមានអតិថិជនពិតជាត្រូវការនូវអ្វីដែលមកពី truckers មួយ។

ពត៌មានលំអិត

ឃ្លាំង

យើងមានប្រតិបត្តិការមានភាពខុសគ្នាដ៏ធំទូលាយមួយនៃប្រភេទឃ្លាំងឧទាហរណ៍ខ្ពស់ច្រកដាក់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញនិងឃ្លាំងម៉ូដប្លុកឬ។ យើងប្រើទំហំផ្ទុកនេះភាពបត់បែនសម្រាប់ប្រភេទនៃគោលបំណងពីការផ្ទុកបណ្តោះអាសន្ននិងចតលើឈើឆ្កាងដើម្បីបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនមួយ។

ពត៌មានលំអិត

អន្តរជាតិសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិរបស់យើងបានបញ្ជូនបន្តការផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងមានវិជ្ជាជីវៈដំណោះស្រាយការដឹកជញ្ជូន។ សុទ្ធជាសកលការងារគ្របដណ្តប់នៅទូទាំងពិភពលោករបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវក៏ដូចជាដឹងពីរបៀបក្នុងតំបន់ដើម្បីឱ្យអតិថិជនរបស់យើង, ការផ្តល់ពត៌មានគ្រប់គ្រាន់,...

ពត៌មានលំអិត

ឧទ្ទេសនាមអំពីក្រុមហ៊ុន

TRANSNOMICS គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនច្រើនសេវា ផ្គត់ផ្គង់បណ្តាជម្រើសក្នុងទូទាំងប្រទេស ឆ្ពោះ ទៅឆ្លើយតបនូវបណ្តាសេចក្តីត្រូវការ និងបណ្តាសំណូមពរដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ចូរលោកអ្នកមេត្តា ឱ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ ទោះបីជាពេលវេលាណា ទីកន្លែងណា គឺយើងខ្ញុំនឹងមានវត្តមានដើម្បីទទួលទំនិញរបស់លោក អ្នកទៀងម៉ោងកំណត់។ យើងខ្ញុំមិនមែនតែបំរើការដោយឆាប់រហ័ស ដែលនៅតែបញ្ជាក់កំណត់ច្បាស់ពេលវាលា ទៀតផង។ ចេះតែផ្តល់យោបល់ពិគ្រោះសម្រាប់ឱ្យអ្វីដែលលោកអ្នកមាន ហើយនាពេលលោកអ្នកត្រូវការ នោះគឺយើងខ្ញុំនឹងរកបានដំណោះស្រាយដែរ។

យើងខ្ញុំដឹងថា លោកអ្នកមានបណ្តាជម្រើសក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន និងបន្ទុកក្នុងឃ្លាំង។ ហេតុ ដូច្នេះ TRANSNOMICS សូមសន្យាថា នឹងធ្វើឱ្យលើសលុបបណ្តាស្តង់តាដែលលោកអ្នកចង់បានពីក្រុមហ៊ុន ដឹកជញ្ជូននិងបន្ទុកក្នុងឃ្លាំងមួយ។ យើងខ្ញុំមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ដែលជាជួរអ្នកជំនាញការ ប្រកបដោយ គោលបំណងរួម បំពេញការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។